Leasing

Leasing na auto

Plánujete si pořídit auto na leasing? V dnešní době je spousta způsobů financování, a právě jedním z nich je leasing. Lze jej chápat jako finanční produkt, kterým lze financovat pořízení movité věci, nejčastěji osobního automobilu. Využívají ho spotřebitelé pro financování svého rodinného osobního automobilu, ale také je četně používán i v podnikatelské sféře, jelikož z něj plynou jisté daňové výhody. Jedná se o smlouvu, která je uzavírána mezi leasingovou společností a nájemcem. V rámci smlouvy je umožněno užívat potřebnou věc ve vlastnictví leasingové společnosti na nezbytně nutnou dobu. Představuje specifickou formu pronájmu, na jehož konci se může pronajímaná věc stát součástí majetku daného klienta.

Najdeme pro Vás nejvýhodnější formu financování

Souhlasím se zpracováním údajů pro obchodní a marketingové účely provozovatele Fajnpojisteni.cz. Podrobnosti ...


Jak leasing funguje?

Leasingová společnost má v obchodním majetku věc, která je předmětem leasingu, nejčastěji to bývá automobil. Může to ale také být počítač, vybavení bytu či dokonce zahradní technika. Danou věc krátkodobě či dlouhodobě pronajme klientovi a předá ji k užívání na dohodnutou dobu. Předmět leasingu zůstává po celou dobu trvání smlouvy ve vlastnictví leasingové společnosti. Za pronájem dané věci si účtuje leasingová společnost nájemné, které se splácí dle splátkového kalendáře, jež je součástí leasingové smlouvy. My pracujeme jako zprostředkovatelé mezi našimi klienty a porovnáme nabídky leasingových společností a dalších finančních institucí. Našim cílem je, aby klient dostal tu nejlepší nabídku.

Jaké jsou druhy leasingu?

V zásadě se v praxi nejčastěji objevují dvě možnosti leasingu. Jedná se o krátkodobý pronájem – operativní leasing a dlouhodobý pronájem – finanční leasing. V rámci finančního leasingu přebírá klient odpovědnost za předmět leasingu. Je tedy odpovědný nejen za údržbu, opravy a provoz, ale také nese nebezpečí poškození věci a riziko poklesu její tržní hodnoty.

Finanční leasing

Finanční leasing bývá uzavírán na delší dobu, která se řídí dobou odepisování majetku na základě odpisových tříd dle zákona o dani z příjmů. Pokud si tedy pořídíte osobní automobil na finanční leasing, dle zákona o dani z příjmů patří osobní automobil do druhé odpisové skupiny, která se odepisuje 5 let, což je 60 měsíců. Zákon stanoví minimální dobu finančního leasingu na osobní automobil, která činí 54 měsíců.

Na začátku leasingu se zaplatí akontace (zvýšená splátka). Dále se sestaví splátkový kalendář a každý měsíc klient splácí hodnotu kupní ceny osobního automobilu navýšenou o marži leasingové společnosti. Ke konci leasingu se předmět leasingu odkoupí za zůstatkovou cenu vypočítanou dle daňového rovnoměrného odepisování.

Operativí leasing

Operativní leasing je tedy krátkodobý pronájem, kdy je nájemci umožněno především krátkodobé užívání potřebné věci. Tento typ leasingu je poskytován na dobu kratší, než je daňové odepisování majetku. V tomto případě veškerá rizika, nebezpečí škody na věci, běžná vlastnická rizika i investiční riziko nese zásadně leasingová společnost. Ta také hradí náklady na údržbu a opravu věci.

Leasingový podnájem

Třetí typ leasingové smlouvy je tzv. leasingový podnájem, kdy je pronájem majetku zprostředkován třetí osobě. Věc v leasingovém podnájmu přitom zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti.

Co je potřeba k sjednání leasingu?

Ve většině případů je potřeba prokázat totožnost (dvěma osobními doklady) a dále je potřeba doložit své příjmy. Není třeba poskytnout zajištění vzhledem k tomu, že po dobu leasingu zůstává věc ve vlastnictví leasingové společnosti. Leasingová smlouva bude mít většinou dvě strany, a to leasingovou společnost a klienta. Leasingová smlouva bývá doplňována obchodními podmínkami a splátkovým kalendářem.

NOVINKY

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

  • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
  • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
  • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct