Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Pojištěný

Je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s danou pojišťovnou pojistnou smlouvu, týkající se jeho zdraví, majetku či odpovědnosti za škodu. Tím je pojištěný kryt v případě nějaké náhlé „škodní události“. Nejčastěji je shodná s pojistníkem

Pojistník

Je osoba, která uzavírá a podepisuje s danou pojišťovnou pojistnou smlouvu, nehledně na to, zda se na něj vztahuje pojistné krytí

Pojistná smlouva

Je smlouva mezi fyzickou nebo právnicko osobou a danou pojišťovnou o pojistném produktu, ve které se pojistitel zavazuje plnit nahodilou událost v rozsahu, která je předmětem smlouvy. Pojistník se zavazuje platit pojistnou částku pojistiteli v daném termínu, které je uvedeno ve smlouvě. Součástí pojistky, které by měl pojistník dostat při podpisu smlouvy, jsou pojistné podmínky.

náležitosti pojistné smlouvy:

  • číslo pojistné smlouvy
  • určení pojistitele, pojistníka, vlastníka, popř. oprávněné osoby
  • předmět pojišění a její náležitosti
  • výše pojistného, splatnost, pojistná doma
  • podpisy obou stran

Pojistné podmínky

Souhrn pravidel a podrobností dané pojišťovny o vzniku, trvání a zániku pojištění. V pojistných podmínkách dále najdeme výluky z pojištění a různá ustanovení, která pojišťovna stanovuje. Najdeme zde kontaky v případě hlášení pojistných událostí.

Oprávněná osoba

Je to osoba, která má právo, aby jí bylo poskytnuto pojistné plnění nebo vyplacena dohodnutá částka v případě vzniku pojistné události.

Obmyšlená osoba

Je to osoba, která figuruje jako oprávněná osoba k přijmu pojistného plnění, zejména u životního pojištění. Obmyšlený může být výslovně uveden (jméno a datum narození), nebo může být uvedený příbueznský vztah (manžel, dcera, apod.). Ve smlouvě může být uvedeno více obmyšlených osob, pojistník také může stanovit výši poměru v případě pojistného plnění. Pokud není obmyšlená osoba uvedena ve smlouvě, je určena zákonem.

Pojistná událost

Je nahodilá skutečnost, kdy pojištěný má nárok na vyplacení pojistného plnění. Pojištěný je povinnen škodu nahlásit pojistiteli, ta po nahlášení zahajuje likvidační řízení. Likvidátor posoudí a popřípdě vyčísli škodu. Pokud je nárok uznán, pojišťovna vyplatí poškozenému pojistné plnění.

Pojistné plnění

Je finanční náhrada škody, vyplacená v případě pojistné události

Pojistná hodnota

Maximální hodnota škody - např. hodnota stavby, nerovná se kupní ceně, ale hodnotě, která by byla potřeba na získání majetku stejných parametrů.

Limit

Nejde-li určit dopředu pojistná hodnot, zvolí si klient maximální limit pro pojistné plnění. Existují limity roční, na jednu pojistnou událost, sublimity např. pro část majetku nebo konkrétní druh události (např. krádež).