Pro dopravní firmy

Specializujeme se na pojištění dopravců, zasílatelů a přeprav. Jsme odborníky na pojištění nákladu během přepravy. Máme přehled o podmínkách jednotlivých pojišťoven a umíme vybrat tu nejvýhodnější nabídku pro klienta.

Pro dopravní firmy

Specializujeme se na pojištění dopravců, zasílatelů a přeprav. Jsme odborníky na pojištění nákladu během přepravy. Máme přehled o podmínkách jednotlivých pojišťoven a umíme vybrat tu nejvýhodnější nabídku pro klienta.

Pro dopravce zajišťujeme pojištění flotil vozidel, tahačů, autobusů a nákladních automobilů jak havarijní pojištění tak také povinné ručení.

Porovnáme za vás nabídky jednotlivých pojišťoven


Vyplňte formulář na pojištění odpovědnosti dopravce, rádi se mu budeme věnovat


Nabídku vám zpracuje specialista, máme dlouholeté zkušenosti s pojištěním dopravců

Jaké pojištění nabízíme pro dopravní firmy

Povinné ručení - i u tohoto produktu nepodceňujeme nastavení limitů pojistného plnění. V současné době roste především výše škod v případě újmy na zdraví.
Havarijní pojištění – chrání před škodou na vozidle způsobenou havárií, popřípadě živelnou událostí, vandalismem, neoprávněným užíváním nebo pokud Vám je vozidlo nebo jeho část odcizena.
Asistenční služby – často základní limity k havarijnímu pojištění či povinnému ručení nestačí a vyplatí se sjednat kvalitní asistenční služby. Ty by měli obsahovat dostatečné limity na odtažení, vyproštění, uschování vozidla, poskytnutí náhradního vozidla po dobu opravy, právní a technickou asistenční pomoc, úhradu nákladů na přenocování a pokračování v cestě. Při využití asistenční služby je nutné volat danou asistenční službu.
Doplňková připojištění – nejvyužívanější je pojištění skel. Dále je možné sjednat úrazové pojištění řidiče či posádky, pojištění zavazadel
Pojištění GAP – kryje finanční ztráty mezi pořizovací cenou vozidla a tržní cenou vozidla. Je vhodné sjednávat u vozidel, která jsou pořizovaná na leasing či úvěr.
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce – smyslem tohoto pojištění je, pomoci v případě, že jste jako silniční dopravce odpovědný za způsobenou škodu na přepravovaném nákladu. Doporučíme nejvýhodnější variantu, probereme limity pojistného plnění a další požadavky a potřeby tak, aby v případě škody pojišťovna nezamítla uhrazení škody.
Kabotážní pojištění – Kabotáží se rozumí přeprava na území cizího státu. Například z Berlína do Mnichova. Během přepravy vozidlo nepřekročí státní hranice. Nakládka a vykládka probíhá na území jednoho cizího státu. Německo ukládá dopravcům provozujícím vnitrostátní dopravu povinnost mít uzavřené pojištění odpovědnosti dopravce na limit 600 000 EUR na jednu pojistnou událost min. 1 200 000 EUR za rok. Tato povinnost se vztahuje i na dopravce provozující kabotážní dopravu. Pokud dopravce nemá pojištění sjednané, hrozí mu pokuta v řádu tisíců EUR.
Asistenční služby k pojištění odpovědnosti silničního dopravce – kryje finanční ztráty v souvislosti s pojistnou událostí (např. odklizení nákladu z vozovky, vyproštění nákladu, přeložení nákladu, přechodné uskladnění apod.) Pojištění odpovědnosti zasílatele – kryje škody vzniklé při obstarávání přepravy na věci či finanční ztrátu. Příkladem může být pozdní obstarání přepravy, zadání nesprávných údajů k přepravě, škody z nedostatečných či chybných dokladů k přepravě.
Jednorázové pojištění zásilek – některé zásilky jsou pro nás obzvláště důležité a jejich poškození či zmizení by znamenala nemalé finanční ztráty. Pojištění přepravy zásilek pomůže bránit se následkům takových ztrát. Vztahuje se na přepravu všemi dopravními prostředky po souši, na moři nebo ve vzduchu. Pojištění přepravy je tu také pro dopravce, kteří vezou jednorázově přepravu, na které jejich vlastní pojištění nestačí či chtějí nabídnout zákazníkům něco navíc. Jaké zboží je vhodné jednorázově pojistit při přepravě (umělecká díla a sběratelské předmět, peníze a jiné ceniny, šperky, drahé kovy, velmi drahý náklad např. elektronika, přístroje pro zdravotnictví, průmysl)
Pojištění finanční způsobilosti dopravce – silniční dopravce (např. s tahači, autobusy a nákladními vozidly nad 3,5 t) má za povinnost prokázat finanční způsobilost příslušnému orgánu. Jednou z možností jak způsobilost prokázat je smlouvou o ručení mezi dopravcem a pojišťovnou.
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání – určeno pro zaměstnance a poskytuje pojistnou ochranu pro případ škod způsobených zaměstnavateli.
Pojištění provozní odpovědnosti firmy – kryje škody na zdraví a majetku, které vznikly při provozní činnosti.
Cestovní pojištění – exklusivní produkt celoročního cestovního pojištění, který je určen zejména pro zaměstnance cestující opakovaně do zahraničí, např. řidiči kamionů.
Financování vozidel – jsme schopni zařídit financování vozového parku formou leasingu nebo úvěru.

Likvidace pojistných událostí

Pro své klienty zajišťujeme také asistenci při likvidaci pojistných událostí, tak aby klient získal náhradu vzniklé škody ve správné výši, co nejrychleji a s co možná nejmenší administrativní zátěží pro své zaměstnance. Klademe důraz na prvotní úkony po pojistné události. Postaráme se o to, aby kroky pojištěného nebyly v rozporu s pojistnými podmínkami a neohrozily tak následný nárok na náhradu škody. Komunikujeme s likvidátory pojistitele v celém průběhu likvidace. Shromažďujeme a předáváme pojistiteli veškeré dokumenty nezbytné pro posouzení pojistné události. Posoudíme, zda rozhodnutí pojistitele bylo v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a dalšími předpisy. V případě nesprávného rozhodnutí pojistitele dále komunikujeme s příslušnými pracovníky, tak abychom dosáhli nápravy.

Poradenství a konzultace

Klademe důraz na naše vzdělání i vzdělání našich klientů. Máme dlouholeté zkušenosti, nezávislost a potřebný přehled v odborných otázkách. Klientovi můžeme nabídnout srozumitelné poradenství a konzultaci ve všech otázkách pojištění. Klientům pomáháme prohloubit jejich znalosti a pochopit práci s rizikem.

Nové články k tomuto pojištění

Finanční způsobilost dopravce 2024

11.12.2023
Sazba pro finanční způsobilost dopravce je v roce 2024 opět nižší. Pojištění finanční způsobilosti tedy ani v roce 2024 neroste.

Finanční způsobilost dopravce 2023

12.12.2022
Nová sazba pro finanční způsobilost dopravce 2023 je nižší. Pojištění finanční způsobilosti tak bude v roce 2023 levnější.

Navýšení odpovědnosti dopravce - jak na drahý náklad

30.8.2022
Jak pojistit a provozvat přepravu dražších věcí. Jak se správně má dopravce pojistit, aby pojištění fungovalo i pro tyto a jiné případy. A co je třeba mít ujednáno se zákazníkem.

Odpovědnost silničního dopravce - chyby při sjednávání smluv

29.1.2022
Upozorňujeme Vás na chyby, které se dělají při sjednávání smluv týkajících se odpovědnosti silničního dopravce.

Finanční způsobilost dopravce - sazby na rok 2022

24.11.2021
Nové sazby pro finanční způsobilost dopravců v roce 2022 a výpočet výše ručení a pojištění.