Informace pro klienta

Informace pro klienta

Informace pro klienta dle § 21 zákona č. 38/2004 Sb

Informace, které je pojišťovací zprostředkovatel povinen zájemci o pojištění (dále též klient) sdělit před uzavřením smlouvy nebo při její změně.

Pojišťovací zprostředkovatel:
Martin Vomáčka – fajnpojisteni.cz
registrace u ČNB jako samostatný zprostředkovatel 
IČO: 73609595

Informace:
Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit na internetových stránkách ČNB nebo přímo v ČNB.

Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu jakékoliv pojišťovny., se kterou má být pojištění sjednáno. Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající pojišťovnu, s kterou má být sjednáno pojištění nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele je možné podat písemně nebo ústně v ČNB na úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním pojištění nebo též u místně příslušného soudu.

Pojišťovací zprostředkovatel prohlašuje že:
- je smluvně oprávněn nabízet produkty následujících pojišťoven: Allianz pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Generali Česká Pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Direct pojišťovna,a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna a. s., Slavia pojišťovna a. s., Pojišťovna VZP, a.s., Union pojišťovna a. s. 
- na žádost klienta sdělí způsoby svého odměňování.
- nebude poskytovat v souvislosti se svou činností pojišťovacího agenta klientovi neoprávněné finanční, materiální či nemateriální výhody.
- doporučení k uzavření pojištění bylo založeno na informacích, dotazech, požadavcích zadaných do elektronického formuláře, případně sdělených telefonicky.

Pojistník má právo bez udání důvodu a bez jakékoliv smluvní sankce odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od uzavření pojistné smlouvy, jestliže se jedná o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil, a pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, je ve stejné lhůtě povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného. Odstoupení je nutné zaslat na adresu pojistitele písemně. Zájemce má právo žádat pojistitele o poskytnutí dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek.

Veškeré zde publikované informace mají pouze obecný charakter. Návštěvníci webu fajnpojisteni.cz si jsou vědomi, že tyto informace neumenšují potřebu návštěvníka vyhledat odborné poradenské event. další služby, které budou zohledňovat specifické požadavky každého případu. Je tedy vyloučena odpovědnost provozovatele webu za újmu jakékoli povahy. Kupříkladu vznik škody, která by uživateli vznikla z uvedených informací, například v důsledku spoléhání se na jejich správnost.