Pojištění D&O (odpovědnost managementu společností a obcí)

Pojištění D&O (odpovědnost managementu společností a obcí)

Podle nového občanského zákona je management firmy odpovědný za své jednání. Toto se týká především jednatelů, členů statutárních orgánů, ale také členů městských rad, starostů apod. Podle nových právních úprav jsou totiž tyto osoby odpovědné za porušení svých povinností. Zejména pokud nebudou jednat s tzv. "péčí řádného hospodáře", tedy pro společnost nevýhodně. Členové těchto vedoucích orgánů tedy musí rozhodovat: loajálně, v obhajitelném zájmu korporace a informovaně. Pokud svým jednáním způsobí společnosti škodu a nebudou schopni prokázat, že takto jednali, budou potom ručit celým svým majetkem. 

Pojištění D&O

kryje odpovědnost vztahující se na finanční škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výkonem funkce ve společnosti a chrání tak před riziky plynoucími z výkonu této funkce. Toto pojištění představuje jedinečnou ochranu před riziky nahradit finanční újmu. Označení vzniklo z Directors & Officers.


Vyplňte formulář a my Vám porovnáme cenu a rozsah pojištění D&O

Vyplňte prosím dotazník


Zeptejte se odborníka na toto pojištění, máme dlouholeté zkušenosti

 • náklady odpovědnosti pojištěného za finanční škodu
 • náklady na obranu a právní zastoupení
 • náklady na obranu a náklady právního zastoupení v naléhavých případech
 • náklady na kauci
 • náklady na poradce
 • náklady na očištění dobrého jména
 • náklady v souvislosti s řízením o vydání
 • pokuty a penále (jiné než trestněprávní)
 • náklady v souvislosti se stíháním
 • náklady v souvislosti se znečištěním
 • náklady na právní zastoupení v souvislosti s újmou na zdraví
 • náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu
 • ručení za závazky společnosti
 • psychologická pomoc 
 • jiné náklady ujednané v pojistné smlouvě

 • jednatele společností s. r. o.
 • členy představenstva akciové společnosti
 • členy dozorčích rad
 • představitele neziskových společností
 • starostu obce
 • obecní zastupitele
 • členy obecních rad - radní
 • členy komisí a výborů

Příkladem situací, které mohou vést k plnění z pojištění D&O mohou být:
 • nevýhodné zadávání zakázek
 • výroba obtížně prodejných produktů 
 • chybně zvolené výrobní zařízení
 • znečištění životního prostředí
 • použití reklamního materiálu porušujícho autorská práva
 • chybně zvolená finanční strategie
 • nevýhodně zvolené nvestice firemního kapitálu
 • pochybení ve mzdovém účetnictví
 • pochybení při výběru uchazeče o pracovní místo

Z vnějšího prostředí to mohou být třetí strany a těmi jsou např.:
 • akcionáři
 • zákazníci
 • dodavetelé
 • konkurence
 • věřitelé složky státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení)
 • zaměstnanci
Z vnitřního prostředí to mohou být: 
 • dceřinná společnost
 • insolvenční správce 
 • společnost sama
 • jiní pojištění

Vzhledem k tomu, že se většina firem pohybuje na mezinárodní scéně a k faktu vyšší konkurence, má rozhodnutí řídících osob stále větší komplexnější dopad. Velikost společnosti není podstatná při porušení právních povinností. Akcionáři si více uvědomují svá práva a žaloby proti členům statutárních orgánů v rámci soudního řízení jsou stále častější, i přesto že se řídící pracovníci snaží postupovat v nejlepším zájmu společnosti. Např. při insolvenci nebo úpadku insolvenční správtě a věritel vždy hodnotí fungování stávajícího managementu a žaloby jsou tak pravděpodobnější.