CMR

CMR

V Ženevě  19. 5. 1956 byla sjednána Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě. Zkratka CMR je odvozena od Convention Marchandise Routière. Základním cílem sjednání této úmluvy bylo sjednotit předpisy o přepravě zboží mezi jednotlivými státy. K ratifikaci úmluvy se postupně přidala většina evropských zemí a také Turecko, Írán, Jordánsko, Sýrie, Maroko, bývalé asijské státy SSSR a Mongolsko.

Úmluva se vždy vztahuje na každou smlouvu o přepravě zboží za úplatu provedenou silničním vozidlem, jestliže místo převzetí a předpokládané místo vykládky zásilky leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden stát úmluvu podepsal. Úmluva se tedy také aplikuje na přepravy českých dopravců, pokud místo převzetí a místo dodání leží ve dvou odlišných státech Úmluvy.

Úmluva se však navztahuje na přepravy: 

a) prováděné v rámci mezinárodních poštovních úmluv
b) mrtvol
c) stěhovaných svršků

Smluvní strany spadající pod režim Úmluvy nejsou oprávněny uzavírat mezi sebou ujednání odchylující se od této Úmluvy. Je nutné brát na zřetel, že taková ujednání jsou právně neúčinná a vždy neplatná. 

Úmluva CMR upravuje tyto oblasti přepravy

Uzavření a provádění přepravní smlouvy

Zde jsou vymezeny povinnosti užívat předepsané dokumenty. Jsou zde popsány povinnosti a práva odesílatelů, příjemců i dopravců. Dále je ujednán výkon dispozičního práva k zásilce. 

Odpovědnost dopravce

Dopravce vždy odpovídá za poškození a za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky, která vznikne od okamžiku převzetí až do okamžiku vydání zásilky. Odpovídá také za překročení dodací lhůty.
Stanovuje se limit odpovědnosti dopravce za škodu – SDR 8,33 (SDR = zvláštní právo čerpání MMF) za brutto hmotnost nákladu. Dle aktuálního kurzu jednotky SDR tak dopravce odpovídá maximálně do hodnoty cca 300 Kč/kg hrubé váhy dopravovaného zboží. Důkaz o tom, že poškození, zničení nebo ztráta zásilky vznikla z příčin, za které dopravce neodpovídá, náleží vždy dopravci. Důkazní břemeno tak leží na dopravci samotném. V odpovědnosti dopravce se může stát mnoho variant škod zapřičiněných mnoha důvody, proto čtěte článek o samotné odpovědnosti silničního dopravce v Úmluvě CMR a o možnostech pojištění. 

Reklamace a žaloby

Tato ustanovení upravují případné reklamace z poškození zásilky, překročení dodací lhůty apod. 

Ustanovení o přepravě prováděné postupně několika dopravci

Celé znění Úmluvy CMR máme ke stažení ZDE.

Potřebujete nabídku pojištění odpovědnosti silničního dopravce?  

Nové články k tomuto pojištění

Odpovědnost silničního dopravce - chyby při sjednávání smluv

29.1.2022
Upozorňujeme Vás na chyby, které se dělají při sjednávání smluv týkajících se odpovědnosti silničního dopravce.