Postup při nehodě v ČR

Postup při nehodě v ČR

Dopravní nehoda představuje většinou otřesný zážitek. Vše se ještě může ztížit, pokud účastníci neví, jak se v podobné situaci zachovat.


V případě dopravní nehody jsme povinni volat policii v případech:

 1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
  Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě vyšší než 100.000 Kč.
 2. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
 3. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
 4. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
 5. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

Ve všech ostatních případech bychom si měli vystačit sami, bez součinnosti policie.

V případech, kdy nebudete volat policii, sepište o nehodě záznam!
Zákon od ledna 2009 účastníkům nehody ukládá novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, musí účastníci nehody sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).
Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou.
Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii.


Desatero správného postupu při dopravní nehodě

 1. Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník.
 2. Zjistěte, zda při dopravní nehodě nedošlo ke zranění některé ze zúčastněných osob. Pokud ano poskytněte v rámci svých možností adekvátní pomoc (poskytnutí první pomoci, přivolání Záchranné služby).
 3. V rámci svých možností a znalostí vyhodnoťte vzniklou škodu a další okolnosti dopravní nehody a případně nehodu oznamte na policii.
 4. Pokud došlo ke škodě na zdraví a nebo k poškození obecně prospěšné věci (např. veřejné osvětlení, komunikace) a nebo nelze zabezpečit plynulý provoz na komunikaci, vždy je nutné přivolat policii
 5. V případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu na komunikaci, můžete vozidla odstranit pokud: 
  - je nehoda nahlášena policii a vy jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel
  - shodli jste se na odstranění s dalšími účastníky
 6. Pokud na místě nehody není přítomna Policie sepište společný záznam o dopravní nehodě. Pro tento účel nejlépe použijte tiskopis „Evropský záznam o nehodě". Tento dokument obsahuje všechny údaje, které jsou nutná pro řádné zdokumentování nehodového děje. Vzhledem k tomu, že dokument je stejný ve všech evropských jazycích, můžete s pomocí tohoto dokumentu vyplnit dokument i v případě, že dalším účastníkem bude osoba jiné národnosti. Nemáte-li tento tiskopis u sebe, můžete záznam provést na jakýkoliv jiný papír, ovšem nezapomeňte na podpisy všech účastníků nehody!
 7. Doporučujeme také kontaktovat z místa nehody klientské centrum pojišťovny viníka.
 8. Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte asistenční linku Vaší pojišťovny, za účelem zajištění odtahu havarovaného vozidla. Mějte na paměti, že v rámci svého pojištění můžete mít hrazeny asistenční služby! Asistenční linku své pojišťovny volejte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem.
 9. Nezapomeňte, že pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody je vhodné zajistit na místě nehody případné svědky, fotodokumentaci apod.
 10. Před opuštěním místa nehody se přesvědčte, že máte všechny potřebné údaje o druhém účastníkovi. Jedná se zejména o: Jméno a příjmení druhého účastníka, údaje o vozidle (registrační značka, VIN, typ vozidla), údaje o vlastníku vozidla (jméno, bydliště - sídlo), údaje o pojištění druhého vozidla (číslo zelené karty, číslo PS, název pojistitele, platnosti ZK), telefon.