Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Martin Vomáčka, IČO: 736 095 95, místo podnikání: Osík 196, 569 67 zapsaný v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí, vedeném Českou národní bankou jako pojišťovací agent pod registračním číslem (dále jen „společnost“)

Souhlasím s tím, aby společnost a její smluvní zpracovatelé, kteří splňují podmínky zákona č. 101/2000Sb., zpracovávala všechny zde vyplněné údaje za účelem marketingu tj. v záležitosti zasílání nabídek pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení nebo nabídky služeb. Informování o existenci věrnostních programů, počátku různých akcí, soutěží apod. a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu, než uživatel svůj souhlas způsobem dle bodu 2. níže odvolá.

 1. Klient je oprávněn být na základě jeho žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných společností. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované informace.
 2. Uživatel je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat.
 3. Pokud uživatel odvolá souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v jakémkoliv rozsahu, není tím dotčeno právo společnosti zpracovávat ty osobní údaje uživatele, které je společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu uživatele v souladu s příslušným zákonem.
 4. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může:
  1. požádat společnost o vysvětlení,
  2. obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
  3. požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů uživatele,
  4. požadovat, aby se společnost zdržela takového jednání a odstranily takto vzniklý stav.