Zrušení a zánik povinného ručení

Zrušení a zánik povinného ručení

Zánik pojištění odpovědnosti dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) § 12
Pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona zaniká
a) dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla,
b) dnem, kdy vozidlo přestalo jako vozidlo fyzicky existovat,
c) dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel,
d) odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, považuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie České republiky přijala oznámení o odcizení vozidla,
e) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného; lhůtu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit,
f) výpovědí podle zvláštního právního předpisu
g) dohodou,

praktické informace na Jak změnit pojišťovnu.