Odpovědnost za náklad v dopravě

Odpovědnost za náklad v dopravě

V pojištění přepravovaného nákladu je několik možností a úrovní krytí. Podle druhu nákladu je vždy nutné volit optimální variantu, aby v případě škody při přepravě bylo zboží dostatešně pojištěné. Přinášíme proto přehled o tom, za co která osoba a které pojištění odpovídá.

Odpovědnost dopravce

Základní pojištění nákladu je skrze pojištění odpovědnosti dopravce. Dopravce standardně odpovídá dle mezinárodní dohody. V silniční dopravě je to upraveno v úmluvě CMR. Standardní odpovědnost silničního dopravce vychází na 8,33 SDR na kilogram nákladu, což odpovídá hodnotě cca 270 Kč na kilo. 

Obdobná ustanovení platí také v námořní dopravě, kde je to 50 Kč na kg. V letecké přepravě 400 Kč na kg.

Navýšení odpovědnosti dopravce
Silniční dopravce může při splnění podmínek přijmout vyšší odpovědnost než je výše uvedená. Viz. níže u silničních dopravců článek 24 a 26.

Důležitým specifikem odpovědnosti, že je krytá jen škoda, kterou dopravce svou činností nebo nečinností způsobil. Jsou však také příčiny škod, které dopravce nemohl při nejlepší vůli odvrátit a na to se již odpovědnostní pojištění nevztahuje.

Odpovědnost za včasné dodání

Silniční dopravce odpovídá také za včasné dodání nákladu neboli překročení dodací lhůty. Buďto dle smluvně stanoveného data nebo do obvykle očekávané doby. Takto dopravce odpovídá pouze do výše dovozného (cena dopravy plus poplatky).

Odpovědnost dopravce dle článku 24 úmluvy CMR - silniční doprava

Úmluva CMR připouští podle článku 24 variantu, kdy nebude použit limit odpovědnost dle hmotnosti nákladu viz. výše. Dopravce tedy přijme odpovědnost za plnou hodnotu nákladu nehledě na její hmotnost. Pro to musí být splněny 2 podmínky:

 • Dopravce má sjednaný jasně daný příplatek k pojištění. Není daná výše toho příspěvku, ale musí být součástí objednávky.
 • V listu CMR je zapsaná hodnota nákladu.
 • Odpovědnost dopravce dle článku 26

  Dopravce může za dohodnutý příplatek přijmout odpovědnost i vyšší než je hodnota zásilky. Typicky např. na dovezení nákladu závisí další vývoj většího projektu. Označuje se to názvem: "Zvláštní zájem na dodání". Podle článku 26 lze také navýšit odpovědnost za včasné dodání nákladu. Podmínky funkčnosti jsou obdobné jako u článku 24 - sjednaný přílplatek v objednávce a informace v nákladním listu

  Váhový přepočet u nákladu různých zákazníků

  Narozdíl od námořní přepravy je v silniční dopravě hodnocena každá zásilka zvlášť. Pokud tedy dopravce sbírá více přeprav různých přeprav od různých zákazníků, vypořádá se každá odpovědnost zvlášť.

  Odpovědnost zasílatele

  Pokud je při přepravě využito zasílatele, tak zasílatel přebírá další rizika spojená především se samotnou organizací přepravy. Jsou to rizika spojená se špatným balením zásilky, výběrem nevhodného dopravce nebo dopravního prostředku, chybné vyhotovení průvodních dokumentů nebo třeba špatné cílové místo přepravy. Zasílatel, pokud funguje na základě smlouvy o přepravě, tak zároveň přijímá rizika jako by byl dopravce.

  Pojištění přepravovaného nákladu

  Pokud to druh nebo hodnota nákladu vyžaduje, lze pojistit přepravovaný náklad i samostatně. Především se nejedná o odpovědnostní pojištění a proto je to krytí podstatně komplexnější.

  Pojištění přepravy

  • Kryje náklad vlastníkovi bez ohledu na příčinu
  • platí i na náhlé pohromy např.:
  • propad silnic, živelné škody, teroristický útok

  Odpovědnost dopravce dle čl. 24 nebo 26

  • článkem 24 se zruší limit na hmotnost a nahradí se hodnotou v listu CMR
  • článkem 26 lze ujednat libovolnou hodnotu bez ohledu na skutečnou
  • nutno splnit 2 podmínky: 1) ujednání příplatku v objednávce; 2) zadání hodnoty do nákladního listu

  Odpovědnost silničního dopravce

  • krytí dle hmotnosti nákladu max. cca 280 Kč / kg
  • pouze z chyby dopravce
  • některá rizika nejsou krytá nebo jsou omezená např.
  • chlazené zboží, živá zvířata, použité stroje
  • dopravce může mít nevhodně nastavené krytí ve smlouvě např. na krádež

  Odpovědnost zasílatele

  • kryje chybu zasílatele např.
  • nevhodné vozidlo, nedostatečné doklady
  • špatné balení nebo označení apod.

  Nové články k tomuto pojištění

  Finanční způsobilost dopravce 2024

  11.12.2023
  Sazba pro finanční způsobilost dopravce je v roce 2024 opět nižší. Pojištění finanční způsobilosti tedy ani v roce 2024 neroste.