Jak rychle vyřídit finanční způsobilost dopravce?

Poradíme Vám a zprostředkujeme odkazy prostřednictvím nichž si můžete jednoduše stáhnout formulář vyžadován Vaším krajským úřadem.

Jak rychle vyřídit finanční způsobilost dopravce?

Poradíme Vám a zprostředkujeme odkazy prostřednictvím nichž si můžete jednoduše stáhnout formulář vyžadován Vaším krajským úřadem.

Provozovatele silniční dopravy s vozidly či soupravami nad 3,5 tuny nebo osobní dopravy nad 9 míst čeká dokládání finanční způsobilosti dopravce. Poradíme jak to udělat co nejrychleji.

Základní informace k finanční způsobilosti

Povinnost finanční způsobilosti dopravce je dána nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. 10. 2009. Dopravce prokáže, že každým rokem disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo.

Pro rok 2021je kurz stanoven na 26,918 CZK/EUR. Z toho vyplývá, že pojistná částka na první vozidlo se zvedla na 242 262 Kč, přičemž pojistná částka na každé další vozidlo je stanovena na 134 590 Kč. Např. silniční dopravce s 4 vozidly bude dokládat 242 262 Kč + 3x 134 590 Kč = 646 032 Kč . Dopravce, který skutečně žádná vozidla nevlastní ani neprovozuje a zároveň nechce ztratit koncesi, dokládá částku za 1 vozidlo.

Jak doložit finanční způsobilost dopravce?

1) Dopravce, který vede účetnictví, prokazuje FZ účetní závěrkou (rozvaha v plném rozsahu nebo rozvaha ve zjednodušeném rozsahu, výkaz zisků a ztrát), ověřenou auditorem, nebo daňovým poradcem, nebo účetní s živnostenským listem, nebo ověřovací doložkou příslušného správce daně. Účetní závěrka se předkládá za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období.

2) Dopravce, který vede daňovou evidenci, prokazuje finanční způsobilost daňovým přiznáním k dani z příjmu fyzických osob, včetně plně vyplněné Přílohy č. 1, opatřené ověřovací doložkou příslušného správce daně.

3) Dopravce může prokázat finanční způsobilost i bankovní zárukou, nebo pojistnou smlouvou. V ČR se bankovní záruka moc často nepoužívá a proto máme pojištění finanční způsobilosti dopravce.

Jednotlivé způsoby lze kombinovat. Pokud z účetních výkazů nevychází dostatečná částka, tak lze pojistit jen chybějící část.

Kdy doložit Finanční způsobilost?


Finanční způsobilost musí dopravce dokládat ke vzniku oprávnění, tj. k žádosti o koncesi a poté každoročně nejpozději do 31.07. příslušného roku. 

Termín je zvolen právě kvůli možnosti dokládat účetní závěrkou. Pojištění jsme schopni připravit obvykle i ten stejný den. Ale počítejte ještě alespoň 1 den na vyřízení certifikátu.

Postup splnění Finanční způsobilosti

1) Dle počtu vozidel spočítat požadovanou částku k doložení.

2) Zvolit způsob - závěrka / daňové přiznání / pojištění.

3) V případě pojištění finační způosbilosti sjednat smlouvu, kde po úhradě pojistného bude vystaven certifikát k pojištění.

4) Vyplnit příslušnou žádost s informacemi o subjektu a vozidlech - viz. seznam níže.

5) Žádost vč. dokladů nebo certifikátu o pojištění odeslat na místně příslušný krajský úřad - nejjednodušeji přes datovou schránku.

Sjednejte si pojištění finanční způsobilosti online! 

Finanční způsobilost


Nabídku vám zpracuje specialista, máme dlouholeté zkušenosti s pojištěním dopravců

Formuláře k vyplnění finanční způsobilosti z jednotlivých krajů.

Hl. město Praha - https://www.praha.eu/file/3202087/novy_formular_FZD.doc

Středočeský kraj – https://www.kr-stredocesky.cz/documents/14450/17510681/02+-+Prok%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20FZ+a+%C5%BE%C3%A1dost+o+vyd%C3%A1n%C3%AD%20EL.doc/3a65082a-a6f2-415c-9b80-c62a40199408             

Jihočeský kraj –https://www.kraj-jihocesky.cz/sites/default/files/inline-files/2020/FZ%20-%20PODKLADY%202021_0.doc

Plzeňský kraj – https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/financni-zpusobilost-dopravce

Karlovarský kraj – http://www.kr-karlovarsky.cz/doprava/Stranky/seznam/fin_zpus.aspx

Ústecký kraj – https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1667685

Liberecký kraj – https://doprava.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1088845/2020-12-29%2013:19:34.000000

Královehradecký kraj – https://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/doprava/silnicni-doprava/zadost-o-prokazani-FZ.docx

Pardubický kraj – https://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.aspx?document=33402

Olomoucký kraj – https://www.olkraj.cz/silnicni-doprava-cl-33.html

Moravskoslezský kraj – https://sluzby.msk.cz/sluzba/100-financni-zpusobilost-v-silnicni-doprave

Jihomoravský kraj – https://www.jmk.cz/content/12015

Zlínský kraj – https://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/203/prokazani-financni-zpusobilosti-dopravce-.doc

Kraj Vysočina - https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4077563